Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace pro rodiče 2021/2022

Informace pro rodiče 2021/2022Datum konání:
25.10.2021

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HEJTMÁNKOVICE

 

PROVOZ ŠKOLY 2021/2022

Mateřská škola je v provozu od 6:30 do 15:30 hod.

____________________________________________

 

DENNÍ REŽIM

 

6.30 – 8.00 Příchody dětí, přivítání, spontánní hry  

                     a individuální činnosti.

8.00 – 9:00 Pohybové aktivity, hygiena, svačina.

9.00 – 9.30 Didakticky zaměřené činnosti.

9.30 – 11.30 Příprava na pobyt venku, pobyt

                       venku.

11.30 – 12.00 Oběd (12:00 odchod dětí po „O“)

12.00 – 14.00 Odpočinek, klidové aktivity.

14.00 – 14.30 Hygiena, svačina.

14:30 – 15:30 Odpolední činnosti, rozcházení

                         dětí.

 

Režim dne je přizpůsoben věku dětí a jejich

potřebám. Jednotlivé činnosti se v průběhu celého

dne vzájemně prolínají, děti se do nich zapojují dle

vlastního zájmu. Časy jsou pouze orientační,

upravují se dle aktuální situace v mateřské škole.

 

K jídlu či k ochutnání dětem méně známých pokrmů

děti případně povzbudíme, v žádném případě je

však do jídla nenutíme.

K odpolednímu odpočinku se vždy chystají všechny

děti. Děti s nižší potřebou spánku se po kratším

 odpočinku věnují klidovým činnostem či předškolní

přípravě apod. Učitelky v žádném případě děti do

spánku nenutí, a naopak jejich aktuální potřebu

spánku nebudou omezovat.

__________________________________________

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU/PRÁZDNINY 2021/2022

 

Sanitární den - 27.9.2021 pondělí 

                       (úterý 28.9. st. svátek)

 

Sanitární den - 29.10. 2021 pátek 

                        (čtvrtek 28.10. st. svátek)

 

Vánoční prázdniny - 23.12.2021 - 2.1.2022

 

Hlavní prázdniny:  Mateřská škola 11.7.2022 - 19.8.2022

                                Školní jídelna 18.7.2022 - 12.8.2022

 

V době státních svátků je přerušen provoz 

mateřské školy i školní jídelny.

_______________________________________

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MŠ

 

Ředitelka MŠ: Mgr. S. Tremčinská

 

Učitelky MŠ: K. Vítová a P. Hrdá

 

Logopedická asistentka: L. Středová

 

Pedagogičtí pracovníci se v případě potřeby

plnohodnotně zastupují, tyto změny se

neohlašují.

____________________________________________ 

 

KONTAKTY

 

Kontakt MŠ: 491 523 769

                      725 135 813

 

Vedoucí ŠJ: D. Leierová         

Kontakt ŠJ: 723 371 769

                     491 523 769

 

Dostupnost na služebních číslech v běžnou pracovní dobu,

soukromá čísla zaměstnanců pro komunikaci se školou

neslouží.

___________________________________________

 

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

 

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je třeba nahlásit vždy.

Stejně tak jeho návrat, a to nejpozději den předem.

 

Odhlášení lze provést na služebním telefonním čísle

MŠ a ŠJ v běžnou pracovní dobu. Omluvu i odhlášku lze

podat též v podobě SMS na služební číslo MŠ – zpráva

však musí obsahovat jasné sdělení o rozsahu

nepřítomnosti (od-do).

 

Pro odhlášení stravy je nutné dítě odhlásit den předem

do 14:30 hodin (i v případě odhlášení přes SMS).

Nelze-li tak v případě nenadálé absence dítěte učinit,

je možné si stravu pro dítě v daný den vyzvednout

do vlastních nádob, a to v době od 11:00 do 11:30 hodin.

Při nevyzvednutí strava v daný den propadá.

 

Je-li dítě na konkrétní den odhlášeno, není s ním na

stravování v daný den počítáno. Přijde-li tedy původně

odhlášené dítě bez předchozího nahlášení do školky,

nemá na daný den zajištěnou stravu a nemůže být tedy

učitelkou od zákonných zástupců převzato.

 

_____________________________________________

  

HYGIENICKÉ POTŘEBY

Na hygienické potřeby v tomto roce vybíráme

poplatek 100,-Kč, není třeba nic nosit.

O uhrazení částky prosíme do konce měsíce

října 2021

 

____________________________________________

 

PLAVECKÁ VÝUKA 2020/2021 (VEBA)

 

Zahájení kurzu - 13.5.2022

Ukončení kurzu - 24.6.2022

Bližší informace k ceně kurzu a dopravy budou upřesněny

v závislosti na aktuálních podmínkách  v příštím roce.

 

______________________________________________

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ – COVID 19

 

V provozu mateřských škol se nic nemění a nadále se

umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem

bez nutnosti podrobovat se testování. 

 

Ochrana dýchacích cest:

Děti v mateřské škole a pedagogičtí pracovníci jsou nadále

vyjmuti z povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Zákonní zástupci dětí a případně další osoby, které vstupují

do budovy mateřské školy, jsou nadále povinny mít nasazenou

ochranu dýchacích cest.

Případné plné očkování neopravňuje ke zproštění této povinnosti.

Při vstupu do budovy školy je každý povinen použít dezinfekci,

která je umístěna u vchodu. Zákonní zástupci dohlédnou na to,

že si děti před vstupem do třídy pod jejich dohledem řádně umyjí

ruce mýdlem.

___________________________________________________

 

VSTUP DO BUDOVY, VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 

Do budovy školy vstupují osoby předním vchodem,

kde po zazvonění nahlásí své jméno a jméno dítěte,

které přišly vyzvednout, případně sdělí jiný důvod

své návštěvy. Teprve potom budou do budovy vpuštěny.

 

Děti budou předány pouze těm osobám, které jsou

k tomuto úkonu oprávněny na základě zmocnění

zákonných zástupců (formulář v MŠ).

Veškeré změny týkající se vyzvedávání dětí

(oprávněné osoby) a kontaktů pro případnou

potřebu bezodkladně hlaste pedagogickým

pracovníkům školy.

_______________________________________________

 

ZDRAVOTNÍ STAV DĚTÍ

 

Sdělte nám jakékoliv změny, které by mohly mít

vliv na zdravotní stav a duševní pohodu Vašeho

dítěte. Budeme moci lépe reagovat na jeho

případné nepohodlí při pobytu v mateřské škole a

případně Vás podpořit při zvládnutí obtíží. Bez

ohledu na situaci ohledně COVID-19 do MŠ

v žádném případě nepatří dítě s rýmou, kašlem či

jinak nemocné. Buďte ohleduplní k ostatním, ale i

ke svým vlastním dětem. Necítí-li se děti dobře,

v žádném případě pro ně pobyt ve školce v daný

den nebude přínosný. Situace, kdy rodiče vodí do

školky děti s tím, že pouze pokašlávají, mají „jen“

trochu rýmu apod., nelze akceptovat i když

samozřejmě chápeme potíže se zajištěním hlídání

dětí v případě nemoci.

V případě, že toto nebude dodržováno, může dojít

k situaci, že ráno nebude dítě učitelkou od

zákonného zástupce převzato.

Případné dlouhodobější obtíže alergického původu

je třeba doložit potvrzením od lékaře.

 

______________________________________________

 

Z PROGRAMU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

„JÓGA“

Pravidelně zařazované cvičení v průběhu běžného dne ve školce.

V rámci prevence vadného držení těla u předškoláků

absolvovali pedagogičtí zaměstnanci MŠ kurz.

 

„SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“

V tomto roce se naše školka přihlásila do programu

pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí,

kdy i samy děti mohou sledovat a zaznamenávat

své pokroky a úspěchy ve svých deníčcích.

 

„LOGOPEDIE“ 

V rámci běžného dne probíhá logopedická prevence skupinovou

formou, ale jednotlivé cviky jsou prováděny individuálně. Jako

nadstandardní služba je v mateřské škole zajišťována logopedická

prevence a náprava vad výslovnosti zkušenou logopedickou

asistentkou, která s dětmi pracuje obvykle každé pondělí.

Jednodenní procvičování však nelze mít za dostačující. Nejvíce

práce je na Vás, na rodičích, kdy je třeba daná cvičení provádět

opakovaně i během dalších dní, a to ideálně nenásilnou formou

v příhodných chvilkách (přesun v autě, procházka, strojení apod.)

Pokroky dětí jsou sledovány a odborně posouzeny v rámci

spolupráce s SPC Náchod, které u nás pravidelně provádí

poradenskou a diagnostickou činnost.

Pokud si rodiče zajistí vlastní odbornou péči, je to možné a zcela

v pořádku. Tehdy může školka v případě zájmu rodiče podpořit

a logopedická asistentka může s dítětem pracovat na základě

materiálů od jiného odborníka. V případě, že si rodiče vůbec

nepřejí zajištění logopedické péče v rámci školky, je samozřejmě

možné tuto nadstandardní službu odmítnout. V tom případě je

ale třeba své stanovisko podat písemně u ředitelky školy.   

 

„KERAMIKA VE ŠKOLCE“  

Jsme moc rádi, že nadále můžeme spolupracovat

s DDM Ulita Broumov a průběžně do běžného dopoledního

programu školky zařazovat umělecká tvoření s hlínou

přímo u nás ve školce pod vedením Dáši Zbořilové.

První sochaření se uskuteční dne 26.10.2021.

  

 

„VÝLET“     

Dne 18.11.2021 se vypravíme na společný výlet

s MŠ Vižňov. K výletu i k dalším akcím obdržíte upřesňující

informace vždy včas obvyklou formou (nástěnka, www stránky).                                                   

______________________________________________

 

 

  TÉMA ROKU                     

„POHÁDKÁŘI“

Každý školní rok je tradičně celý tematicky zaměřen,

tentokráte na klasickou českou pohádku. Pohádky

nás budou v různých obměnách provázet celým rokem,

stejně tak budou inspirací i pro naše tradiční akce.

V souvislosti s ročním tématem vyhlašujeme několik

námětů pro zapojení rodinných týmů do činnosti školky

v rámci Vašeho běžného tvoření s dětmi nenásilnou formou.

 

 

 Soutěž pro rodinné týmy       

„LOUTKA, MAŇÁSEK“ 

Účast týmů v soutěži je samozřejmě dobrovolná,

Váš zájem o účast však vítáme. Úkolem soutěžících

je vyrobit pohádkovou loutku nebo maňáska. Technika

zpracování, materiál a celkový vzhled výtvoru je zcela

na fantazii zúčastněných, jedinou podmínkou je co

možná největší podíl práce dětí.

Termín ukončení soutěže, a tedy předání hotových

výrobků je dne 30.4.2022.

 

 

„POHÁDKOVÁ CESTIČKA DO ŠKOLKY“

Malujete s dětmi rádi kamínky? Pomozte nám vyzdobit

přístupový chodníček ke školce „pohádkovými“ kamínky.

Nejedná se nám o vytvoření putovních kamínků, které se

přenášejí a cestují po světě, ale o rozmanité, barevné,

pestré, kouzelné či pohádkové kamínky, které zůstanou

ve školce na svém místě a vyznačí nám pohádkovou cestičku

podél chodníčku k naší Veverce Terce.

 

 

„DENÍČEK POHÁDKOVÉHO HRDINY“

Podrobnosti pro deníček budou obvyklou formou zavčas upřesněny.  

 

                                            

„POHÁDKOVÝ KARNEVAL“

V únoru 2022 je na některý den plánováno konání karnevalu

ve školce. Jak asi tušíte, zadáním pro tvorbu či sestavení

karnevalové masky je klasická postava z pohádek. Jaká to bude,

záleží čistě na preferenci jejího nositele, a případných tvůrců.

Jediné, nač je třeba myslet, je pohodlný

způsob pohybu dítěte v přestrojení. 

                                                   

,,FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ"

Fotografování dětí je pro tento školní rok naplánováno 

na podzim 2021, následně též na jaro 2022 včetně

společné fotografie.

____________________________________________            

 

Děkujeme všem za dosavadní spolupráci

a přejeme všem zúčastněným co možná

nejpříjemnější a klidný školní rok.

 

Kolektiv MŠ  a ŠJ Hejtmánkovice