Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Školní rok 2022/2023

Školní rok 2022/2023 

 

PROVOZ ŠKOLY 2022/2023

Mateřská škola je v provozu od 6:30 do 15:30 hod.

 

DENNÍ REŽIM 

6.30 – 8.00 Příchody dětí, přivítání, spontánní hry 

                     a individuální činnosti.

8.00 – 9:00 Pohybové aktivity, hygiena, svačina.

9.00 – 9.30 Didakticky zaměřené činnosti.

9.30 – 11.30 Příprava na pobyt venku, pobyt

                       venku.

11.30 – 12.00 Oběd (12:00 odchod dětí po „O“)

12.00 – 14.00 Odpočinek, klidové aktivity.

14.00 – 14.30 Hygiena, svačina.

14:30 – 15:30 Odpolední činnosti, rozcházení

                         dětí.

 

Režim dne je přizpůsoben věku dětí a jejich potřebám. Jednotlivé činnosti se v průběhu celého

dne vzájemně prolínají, děti se do nich zapojují dle vlastního zájmu. Časy jsou pouze orientační,

upravují se dle aktuální situace v mateřské škole.

K jídlu či k ochutnání dětem méně známých pokrmů děti případně povzbudíme, v žádném případě je

však do jídla nenutíme. K odpolednímu odpočinku se vždy chystají všechny děti. Děti s nižší potřebou

spánku se po kratším odpočinku věnují klidovým činnostem či předškolní přípravě apod. Učitelky

v žádném případě děti do spánku nenutí, a naopak jejich aktuální potřebu spánku neomezují.

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MŠ

Ředitelka MŠ: Mgr. S. Tremčinská

Učitelky MŠ: Bc. M. Zelenková a P. Hrdá

Pedagogičtí pracovníci se v případě potřeby plnohodnotně zastupují,

tyto změny se neohlašují.

 

Kontakt MŠ: 491 523 769

                      725 135 813

Kontakt ŠJ: D. Leierová (vedoucí ŠJ)

                     723 371 769, 491 523 769

(dostupnost na služebních telefonních číslech je v běžnou pracovní dobu)

 

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je třeba nahlásit vždy. Stejně tak jeho návrat, a to nejpozději den předem.

Odhlášení lze provést na pevné lince či na služebním telefonním čísle MŠ a ŠJ v běžnou pracovní dobu.

Omluvu i odhlášku lze podat též v podobě SMS na služební číslo MŠ – zpráva však musí obsahovat jasné sdělení

o rozsahu nepřítomnosti (od-do).

Pro odhlášení stravy je nutné dítě odhlásit den předem do 14:30 hodin (i v případě odhlášení přes SMS).

Nelze-li tak v případě nenadálé absence dítěte učinit, je možné si stravu pro dítě v daný den vyzvednout do vlastních nádob,

a to v době od 11:00 do 11:30 hodin.

Při nevyzvednutí strava v daný den propadá.

Je-li dítě na konkrétní den odhlášeno, není s ním na stravování v daný den počítáno. Přijde-li tedy původně

odhlášené dítě bez předchozího nahlášení do školky, nemá na daný den zajištěnou stravu a nemůže být učitelkou

od zákonných zástupců převzato.

 

 

PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

„CUKRÁŘI“

V souvislosti s ročním tématem, které nás v tomto roce čeká, budeme opět pořádat tradiční akce školky,

do kterých se, jak doufáme, dle chuti a možností zapojíte :-)     

 

                                                                                   

Děkujeme za dosavadní spolupráci

a přejeme všem zúčastněným co možná

nejpříjemnější a klidný školní rok.

Kolektiv MŠ a ŠJ Hejtmánkovice

 

„JÓGA“

Pohybové činnosti ve školce zahrnují zdravotní cviky, koordinační cvičení či hravou jógu pro radost a uvolnění

Pravidelně zařazované cvičení v průběhu běžného dne ve školce. 

 

„LOGOPEDIE“

V rámci běžného programu probíhá logopedická prevence skupinovou formou. Poradenskou a diagnostickou

činnost škola zajišťuje ve spolupráci s ordinací Logoprim s.r.o., Broumov. Školní logopedka p. Středová s dětmi pracuje

v souladu s pokyny klinického logopeda. Předávání informací škole zajišťují rodiče dítěte.

 

„KERAMIKA VE ŠKOLCE“  

Nadále spolupracujeme s DDM Ulita Broumov a průběžně zařazujeme společná umělecká tvoření s hlínou

přímo u nás ve školce pod vedením Dáši Zbořilové.

 

„SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“

V tomto roce pokračujeme v programu pod záštitou Sokola pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí.

 

 

 PLAVECKÁ VÝUKA (VEBA)

Zahájení kurzu - 15.5.2023

Ukončení kurzu - 26.6.2023

Bližší informace k ceně kurzu a dopravy budou zákonným zástupcům účastníků kurzu upřesněny

během školního roku.

 

 

HYGIENICKÉ POTŘEBY

Na hygienické potřeby vybíráme poplatek 100,-Kč.

O uhrazení částky prosíme do konce měsíce října 2022

 

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU/PRÁZDNINY

 

Sanitární den – 18.11.2022 pátek

    (čtvrtek 17.11.2022 st. svátek)

 

Vánoční prázdniny - 23.12.2022 – 1.1.2023

                  (začínáme pondělí 2.1.2023)

 

Hlavní prázdniny:

 Mateřská škola 10.7.2023 - 18.8.2023

 Školní jídelna – 17.7.2023 - 11.8.2023

 

V době státních svátků je přerušen provoz mateřské školy i školní jídelny.

 

 

VSTUP DO BUDOVY, VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Do budovy školy vstupují osoby předním vchodem, kde po zazvonění nahlásí své jméno a jméno dítěte,

které přišly vyzvednout, případně sdělí jiný důvod své návštěvy. Teprve potom budou do budovy vpuštěny.

Děti budou předány pouze těm osobám, které jsou k tomuto úkonu oprávněny na základě zmocnění

zákonných zástupců (formulář v MŠ). Veškeré změny týkající se vyzvedávání dětí (oprávněné osoby)

a kontaktů pro případnou potřebu bezodkladně hlaste pedagogickým pracovníkům školy.

 

ZDRAVOTNÍ STAV DĚTÍ

Sdělte nám jakékoliv změny, které by mohly mít vliv na zdravotní stav a duševní pohodu Vašeho dítěte.

Budeme moci lépe reagovat na jeho možné nepohodlí při pobytu v mateřské škole a případně Vás podpořit

při zvládnutí obtíží. Bez ohledu na aktuální situaci ohledně COVID-19 do MŠ v žádném případě nepatří dítě s rýmou,

kašlem či jinak nemocné. Buďte ohleduplní k ostatním, ale i ke svým vlastním dětem. Necítí-li se děti dobře,

není pro ně pobyt ve školce v té chvíli přínosný. Situace, kdy rodiče vodí do školky děti s tím, že pouze pokašlávají,

mají „jen“ trochu rýmu apod., nelze akceptovat, i když chápeme potíže se zajištěním hlídání dětí v případě nemoci.

V případě, že toto nebude dodrženo, může dojít k situaci, že ráno nebude dítě učitelkou od zákonného zástupce převzato.

Případné dlouhodobější obtíže alergického původu je třeba doložit potvrzením od lékaře.

 

Děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme všem zúčastněným co možná

nejpříjemnější a klidný školní rok :-)

 

Kolektiv MŠ a ŠJ Hejtmánkovice